معرفی

مشخصات فردی

مهشید نژاد نیک

نام - نام خانوادگی : مهشید   نژاد نیک

پست الکترونیکی : m_nejadnik@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک اتمی - ملوکولی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

نماینده پژوهشی گروه غیزیک بمدت 3 سالعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده علوم پايه - گروه فيزيک

مرتبه علمی : مربی

پایه : 13

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379-6-1

مهشید نژاد نیک
مهشید نژاد نیک

محل خدمت :
    دانشکده علوم پايه - گروه فيزيک
مرتبه علمی :
    مربی
^